Ruiterfysio

Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Update 27 november 2023

Artikel 1 – Definities

1.1. Ruiterfysio.nl: De fysiotherapiepraktijk gevestigd te Harskamperweg 22A 3774 JP Kootwijkerbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56876025.

1.2. Cliënt: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Ruiterfysio.nl.

1.3. Behandeling: De fysiotherapeutische behandeling en/of andere diensten die door Ruiterfysio.nl worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Ruiterfysio.nl en de cliënt.

Artikel 3 – Afspraken

3.1. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de geplande behandeling te worden geannuleerd of gewijzigd.

3.2. Bij annulering of wijziging binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Ruiterfysio.nl zich het recht voor om de volledige kosten van de behandeling in rekening te brengen.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling van de behandeling dient binnen [aantal] dagen na de behandeldatum te geschieden.

4.2. Bij niet tijdige betaling is de cliënt in verzuim en is hij/zij wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Ruiterfysio.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 6 – Klachten

6.1. Eventuele klachten over de behandeling dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen [aantal] dagen na ontdekking, schriftelijk aan Ruiterfysio.nl te worden gemeld.

6.2. Klachten worden behandeld conform de geldende klachtenregeling voor fysiotherapeuten.

6.3. Ruiterfysio.nl zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen [aantal] dagen, schriftelijk op de klacht reageren.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

7.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Ruiterfysio.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Wijzigingen

8.1. Ruiterfysio.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

8.2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de cliënt medegedeeld en treden in werking [aantal] dagen na bekendmaking.

Artikel 9 – Risico’s van Fysiotherapie Behandeling

9.1. Fysiotherapiebehandelingen kunnen risico’s met zich meebrengen, vooral in specifieke situaties zoals zwangerschap of andere risicoverhogende factoren.

9.2. De cliënt wordt geadviseerd eventuele gezondheidsproblemen voorafgaand aan de behandeling met de fysiotherapeut te bespreken, zodat de behandeling op maat kan worden aangepast aan de individuele situatie.

Door gebruik te maken van de diensten van Ruiterfysio.nl gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief de klachtenregeling voor fysiotherapeuten.