Ruiterfysio

Privacy

Policy

Privacy Policy – Update 12 november 2023

Bij Ruiterfysio.nl staat de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Deze Privacy Policy, herzien op 12 november 2023, biedt heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verzekeren u dat:

Wij uw persoonsgegevens verwerken in lijn met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy Policy.
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geen persoonsgegevens delen met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Wij op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en deze respecteren.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens staat Ruiterfysio.nl tot uw beschikking. Mocht u vragen hebben over deze Privacy Policy, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ruiterfysio.nl verwerkt voor de volgende doelstellingen:

Vastleggen van patiëntgegevens ten behoeve van het behandelproces.
Vastleggen van persoonsgegevens voor communicatie met verwijzers.
Vastleggen van persoonsgegevens voor facturatie, betalingen en administratieve verwerking.
Vastleggen van persoonsgegevens voor communicatie via telefoon, e-mail of app.
De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst. Voor deze doeleinden kan Ruiterfysio.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Gezondheidsgegevens
BSN
Uw persoonsgegevens worden door Ruiterfysio.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende:

De looptijd van de behandelovereenkomst, met een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor medische gegevens, en 7 jaar voor financieel-administratieve gegevens.

Verstrekking aan derden

Gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij delen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van derde partijen voor:

Het verzorgen van digitale dossiervoering (EPD).
Het verzorgen van (financiële) administratie.
Het verwerken van declaraties of banktransacties.
Wij delen nooit persoonsgegevens met andere partijen zonder een verwerkersovereenkomst. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek waarbij medewerking vereist is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ruiterfysio.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit omvat onder andere:

Geheimhoudingsverplichtingen voor personeel.
Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Regelmatige back-ups van persoonsgegevens.
Periodieke evaluatie van beveiligingsmaatregelen.
Bewustmaking van medewerkers over het belang van gegevensbescherming.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen of uw toestemming intrekken. Wij kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Als wij er samen niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!